Identificatie

Commerciële naam: Sweethearts by Sylvia Konior
Maatschappelijke naam: Reynaert.be
Telefoon: +32 (0)51 407 702
E-mail: sylvia@konior.be
Adres: Brandstraat 60, 8755 Ruiselede, België
Ondernemingsnummer: BE0479.024.206
Handelsregister: HRB 019.155


De hierna genoemde algemene voorwaarden beheren de omgang tussen de klant en de webshops van Sweethearts by Sylvia Konior (Reynaert.be). Elk bezoek van en eventuele verkoop via de website veronderstellen de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van de hieronder besproken algemene voorwaarden door de klant. Sweethearts by Sylvia Konior (Reynaert.be) behoudt ten allen tijde het recht om de op deze website vermelde voorwaarden aan te passen.

Er is veel tijd en moeite gestoken in het presenteren, beschrijven en afbeelden van de artikelen die verkocht worden op deze website. Mocht er zich ondanks de voorzorgen, toch een fout bevinden op onze website inzake prijs of specificaties, dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld.

Prijzen

Afgebeelde prijzen zijn altijd geldig op de dag van consultatie of voor de eventueel vermelde geldigheidsperiode. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld, en exclusief verzendingskosten.

Koopovereenkomst

1) De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2) Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sweethearts by Sylvia Konior (Reynaert.be) onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3) Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Sweethearts by Sylvia Konior (Reynaert.be) passen de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4) Sweethearts by Sylvia Konior (Reynaert.be) kan zich 'binnen wettelijke kaders' op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de verkoopsovereenkomst. Indien Sweethearts by Sylvia Konior (Reynaert.be) op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5) Sweethearts by Sylvia Konior (Reynaert.be) zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van Sweethearts by Sylvia Konior (Reynaert.be) waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Sweethearts by Sylvia Konior (Reynaert.be) deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.

6) Indien Sweethearts by Sylvia Konior (Reynaert.be) zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden door Sweethearts by Sylvia Konior (Reynaert.be) gebruikt in het kader van de bevestiging, facturatie en levering van uw bestelling of dienst. Bij het aanmaken en beheren van uw gebruikersprofiel bent u ten allen tijde verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens. In geval van fouten in de adres- facturatie-, of andere persoonlijke gegevens, kan Sweethearts by Sylvia Konior (Reynaert.be) in ieder geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (vb. levering of berichtgeving). Tevens bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord aan dit gebruikersprofiel gekoppeld. Onder 18 jaar kan deze website enkel gebruikt worden mits toestemming van ouder of voogd.

Garantie

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Sweethearts by Sylvia Konior (Reynaert.be) zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Betaling

Alle verkeer van en naar de websites van Sweethearts by Sylvia Konior (Reynaert.be) wordt geëncrypteerd met een 128-bits versleuteling. Dit betekent dat alle data van de pagina die je bekijkt versleuteld wordt voordat deze over het internet wordt verzonden. Betalen op de websites van Sweethearts by Sylvia Konior (Reynaert.be) gebeurt via Multisafepay, gespecialiseerd in 100% beveiligde betalingen online. U kunt betalen met uw kredietkaart (Mastercard of Visa), Maestro, Bancontact, iDeal, giropay of sofort banking. Multisafepay maakt gebruik van beveiliging door verschillende firewall-systemen, data encryptie, PCI DSS, 3-D Secure en geavanceerde fraude protectie. Hierdoor wordt op het ogenblik van uw betaling met bankkaart, automatisch de geldigheid van de toegangsrechten gecontroleerd en alle uitwisselingen van informatie gescrambeld om er de vertrouwelijkheid van te waarborgen. De uitwisseling van gevoelige informatie zoals het nummer van uw kredietkaart ?gebeurt tussen de klant en de 100% veilige site van Multisafepay. Sweethearts by Sylvia Konior (Reynaert.be) of ongewenste bezoekers krijgen deze informatie niet te zien. Je kan, voor sommige betaalmethodes, tijdens de betaling doorgestuurd worden naar de website van jouw bank.

Eigendomsrecht

Sweethearts by Sylvia Konior (Reynaert.be) blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

Toepassingsrecht en bevoegde rechtbanken

Op alle overeenkomsten tussen de websites van Sweethearts by Sylvia Konior (Reynaert.be) en de klant is het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge uitsluitend bevoegd.

Voor workshops door Sweathearts by Sylvia Konior

Indien de workshop niet kan doorgaan, voor welke reden dan ook, dan zal het inschrijvingsgeld integraal terug betaald worden. De terugbetaling zal ten laatste 30 dagen na de geplande workshop uitgevoerd worden.

Wanneer je zelf annuleert

Er kan ten laatste geannuleerd worden tot 3 weken voor de workshop.
De annulatie kan alleen telefonisch doorgegeven worden.
Het bedrag die zal terug gestort worden is het bedrag die je hebt betaald verminderd met 20% van dit bedrag.